Tổng số lượt xem trang (tính từ ngày 1.1.2012)

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn bài số 0180


Uống rượu cần

Nâng cần uống với gió mây
Ché rượu cạn
Túi thơ đầy
Ai say?
Mặt trời chập choạng đỏ gay
Cuối chiều chếnh choáng
Va ngay chân đồi!

2001
(Tuyển tập thơ Thơ tình lục bát - NXB Đà Nẵng 2005)

Thanh Trắc Nguyễn Văn